Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učení o vytržení církve před dobou soužení je lež

23. 10. 2010

 

V mnoha církvích se šíří nebezpečná varianta učení o vytržení církve. Tvrdí, že Boží věrní budou vytrženi z tohoto světa k Bohu ještě dříve, než přijde doba velkého soužení. Toto učení tak vlastně křesťany chlácholí, že se nemusejí bát, protože nic z utrpení a těžkostí posledních časů na ně nedolehne.

Jde o lživé učení, jehož úkolem je křesťany uspat a ukolébat jejich ostražitost. Bible hovoří o posledních časech na mnoha místech, a překvapivě jsou varování před svodem a pronásledováním určena křesťanům. Jestliže křesťané budou dříve, než přijde finální svod a soužení, vytrženi, proč je Bůh varuje, aby se nenechali svést a oklamat, a aby vytrvali až do konce?

Matouš 24,15-25

„Až uvidíte na svatém místě stát ‚otřesnou ohavnost‘, o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj), 16tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. 17Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si z domu něco vzal, 18a kdo na poli, ať se nevrací zpátky ani pro plášť. 19Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím. 20Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní den. 21Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. 22Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny. 23Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte. 24Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. 25Hle, řekl jsem vám to předem.

 

Je naprosto logické, že kdyby křesťané byli před tímto soužením "evakuováni" ze světa, nemělo by smysl, aby Bůh zkracoval dny soužení kvůli vyvoleným. Bible ale přece hovoří o tom, že věrní budou "uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu". Co to tedy znamená? Samozřejmě Bible nelže, k vytržení Božích věrných dojde. Ale nestane se tak dříve, než při druhém příchodu Ježíše. Několik míst v Písmu o tomto hovoří:

Matouš 24, 36-41 O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám. Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána.

 

Tyto verše se zjevně týkají druhého příchodu Ježíše, při němž Jeho věrní budou vzati a ti, kdo si zamilovali lži a následovali Satana, budou "zanecháni"- tedy nebudou moci přebývat s Bohem a čeká je odsouzení. Druhý příchod Ježíše ukončí dějiny světa, jak ho známe, je tedy nemožné, aby po něm následovalo ještě období svodu a soužení.

1. Tesalonickým 4, 13-17 Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. Toto vám říkáme podle slova Páně: My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte.

Rovněž tyto verše jasně hovoří o tom, že k vytržení Božích věrných dojde až při druhém příchodu Ježíše.

V Bibli je jedna zajímavá souvislost. Ježíš v jednom z mnoha podobenství hovoří o koukolu a pšenici. "Nebeské království je, jako když člověk rozsívá na svém poli dobré semeno. Ale zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel mezi pšenici koukol a odešel. Když pak vzešla stébla a přinesla úrodu, tehdy se ukázal i koukol. Služebníci toho hospodáře tedy přišli a ptali se ho: ‚Pane, nenasel jsi na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal ten koukol?' Odpověděl jim: ‚To udělal nepřítel.' Služebníci se zeptali: ‚Chceš, abychom ho šli vytrhat?' Ale on řekl: ‚Nikoli, protože byste při trhání koukolu mohli vytrhnout i pšenici. Nechte obojí růst spolu až do žně. V čas žně řeknu žencům: Vytrhejte nejdříve koukol a svažte do snopků ke spálení. Pšenici ale shromážděte do mé obilnice.'"

a dále toto podobenství svým učedníkům vysvětluje takto: "Rozsévač dobrého semene je Syn člověka, pole je tento svět, dobré semeno jsou synové Království a koukol jsou synové toho zlého. Nepřítel, který je rozsívá, je ďábel, žeň je konec tohoto světa a ženci jsou andělé. Jako se tedy sbírá koukol a spaluje se v ohni, tak to bude na konci světa. Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo, a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Spravedliví tehdy zazáří v království svého Otce jako slunce.

Porovnejme tedy: "Nechte obojí růst spolu až do žně." a "žeň je konec tohoto světa". Jinými slovy jak následovníci Ježíše, tak následovníci Satana, budou spolu žít na tomto světě až do jeho konce, kdy přijde Ježíš a vezme k sobě své věrné. O žni hovoří i kniha Zjevení: Zjevení 14,14-16 A viděl jsem, hle, bílý oblak, a na oblaku sedí někdo jako Syn člověka, na hlavě má korunu ze zlata a v ruce ostrý srp. Vtom další anděl vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal na toho, který seděl na oblaku: „Pošli svůj srp a začni žeň, protože nastala hodina žně a úroda země dozrála.“ A ten, který seděl na oblaku, hodil svůj srp na zem, a země byla požata.

Toto písmo odkazuje stejně jako předchozí podobenství k době, kdy "úroda země dozraje", tedy ke konci tohoto světa. Někteří věřící tvrdí, že Bůh ve svém Slově mluví o posledních časech proto, aby své následovníky motivoval ke zvěstování evangelia tím, že jim popíše hrůzy, kterým by údajně "zanechaní" měli čelit. Skuteční následovníci Ježíše Krista jsou si ovšem nejen vědomi toho, co čeká nespasené lidi při Božím soudu, ale i toho, že je každému člověku dána svoboda Boží nabídku přijmout, nebo odmítnout.

Zvěstování evangelia a sdělování pravdy lidem ze světa je normální součástí života skutečných křesťanů, kteří nepotřebují "pobízení" skrze zastrašování a líčení hrůz, které čekají na nespasené lidi.

Učení, že křesťané pohodlně uniknou soužením spojeným s posledními časy nemá základ v Bibli, jeho účelem je pouze klamat a poskytovat falešnou útěchu proto, aby křesťané zůstali ve stavu falešného klidu a apatie vůči Satanovu finálnímu svodu a příchodu Bezbožníka. Tak je totiž doba soužení a pronásledování zastihne zcela nepřipravené.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Vytržení před soužením je i nemorální vůči lidu Izraele

(Jochanan, 18. 1. 2014 23:21)

Jestliže vykoupený a znovuzrozený zůstatek Izraele a znovuzrozený zůstatek církve má tvořit jednu a jedinečnou Nevěstu Mesiáše - pak církev z národů nemůže vejít do svého naplnění bez Izraele a opačně.

Tuto skutečnost si mnohé jinak poslušné Boží děti z národů vůbec neuvědomují. O Izraeli je v prorocky minulém času řečeno, že se naplnila jeho povinná služba, že je zaplaceno za jeho viny, vždyť přijal z Hospodinovy ruky dvojnásobně za všechny své hříchy! (Izaiáš 40,2)

O křesťanském Babylonu, jinak také o velké nevěstce je naopak řečeno v budoucím času: "Odplaťte jí, jako i ona odplatila vám, a odplaťte jí dvojnásobně podle jejich skutků! Do číše, kterou namíchala, namíchejte jí dvojnásob..." (Zjevení 18,6)

Tu velkou nevěstku netvoří jenom ta největší a nejstarší církev, která si zakládá na své apoštolské posloupnosti, neomylnosti a učitelském úřadu. - Ale i ty protestantské denominace, které jistou část pýchy zdědily po své "matce" a mylně spoléhají na svou jedinečnost a exkluzivitu více, než na milost a lásku Spasitele. Jejich denominační pýcha podkopává (hebr.) emunah = důvěru a návrat k Hospodinu.

Re: vytržení

(Kate, 16. 12. 2010 17:42)

Matouš 25 v různých překladech:
Roháček: 5A keď neprichádzal ženích, podriemaly všetky a pospaly. 6Ale o polnoci povstal krik: Hľa, ženích ide! Vyjdite mu vústrety!

ekumenický překlad: 5Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly. 6Uprostřed noci se rozlehl křik: 'Ženich je tu, jděte mu naproti!'

kralický překlad: 5A když prodléval Ženich, zdřímaly se všecky a zesnuly. 6O půlnoci pak stal se křik: Aj, Ženich jde, vyjděte proti němu.

King James version: 5While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. 6And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh; go ye out to meet him. (bridegroom=ženich)

Bible21: 5Když ženich dlouho nešel, začaly všechny podřimovat a usnuly.
6O půlnoci se strhl křik: ‚Ženich je tu! Jděte mu naproti!‘